"A big day!"

The shooter - He Jie Xin
The shotted - He Jie Yu
Thanks to Na Yingyu

Trabalho desenvolvido em residência no Lijiang Studio.
Apresentado no Haidong Exhibition Space, Lijiang, Yunnan, China.
2007